• 5th slide
  • 2nd slide
  • 4th slide
  • 1st slide
  • 3rd slide
" Σεβασμός στους επενδυτές ... "
ΣΜΕΧΑ

Ν. 3691/2008 "Πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις"

on . Posted in Νόμοι

Με τον Ν. 3691/2008 "Πρόληψη και Καταστολή Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες Διατάξεις" ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις των οδηγιών 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 2006/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (για το ξέπλυμα χρήματος).

Ν. 3606/2007 "Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων και άλλες διατάξεις"

on . Posted in Νόμοι

Με τον N. 3606/2007 "Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων και Αλλες Διατάξεις" ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (MIFID)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης