• 2nd slide
  • 4th slide
  • 1st slide
  • 3rd slide
  • 5th slide
" Σεβασμός στους επενδυτές ... "
ΣΜΕΧΑ

Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας διαχειριστή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού

on . Posted in Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διάθεση μεριδίων ή μετοχών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που δεν υπόκεινται στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ στην Ελλάδα

on . Posted in Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Όροι και προϋποθέσεις επιστροφής της μερίδας κεφαλαίου ασφαλειοδοτικού χαρακτήρα σε περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου του μέλους Συστήματος ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του

on . Posted in Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Χορήγηση άδειας λειτουργίας Συστήματος Παραγώγων στην ΕΧΑΕ και έγκριση Κανονισμού λειτουργίας

on . Posted in Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης